Het Slimme Rijbewijs

Disclaimer voor slimmerijbewijs.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van slimmerijbewijs.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Slimonderweg.nl. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom 

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Slimonderweg.nl is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij het consortium van ANWB, CBR, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Provincie Noord-Holland en RAI Vereniging.

Geen garantie op juistheid 

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om overeenkomst met Slimonderweg.nl te mogen claimen of te veronderstellen.
Slimonderweg.nl streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Slimonderweg.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen 

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van slimmerijbewijs.nl op deze pagina.