Het Slimme Rijbewijs

Actievoorwaarden Slimme Rijbewijs Actie

1. Algemeen

1.1
Deze actievoorwaarden en het privacybeleid zijn van toepassing op de Slimme Rijbewijs actie.
1.2
Het spel Slimme Rijbewijs en de bijbehorende website zijn eigendom van Slimonderweg.nl.
1.3
De actie wordt georganiseerd door Slimonderweg.nl. Het doel van de actie is om de inwoners van Nederland door middel van een spel bewust te maken van ADAS en om ze veilig in het verkeer te laten deelnemen. Deelnemers kunnen hun ‘slimme rijbewijs’ halen en er worden enkele prijzen uitgedeeld.
1.4
Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden. Deelname aan de actie is gratis.

2. De actie

2.1 Specificatie actie

2.1.1
De actie wordt gecommuniceerd en toegelicht op Slimonderweg.nl, slimmerijbewijs.nl en diverse andere middelen van de verschillende partners van Slimonderweg.nl.
2.1.2
De actie loopt van 1 juni 2019 tot en met 31 oktober 2019. Daarna is deelname niet meer mogelijk.
2.1.3
De prijzen zijn als volgt: drie hoofdprijzen die bestaat uit een ADAS rijtraining (1 op 1 training met instructeur) verzorgd door Verkeersveiligheid Groep Nederland en drie troostprijzen bestaande uit een antislipcursus van drie uur eveneens verzorgd door Verkeersveiligheid Groep Nederland. De hoofdprijzen worden gewonnen door de deelnemers die het spel het snelst hebben uitgespeeld (en dus de meeste tijd over heeft). Onder de deelnemers die de minste tijd overhouden, maar het spel het meest hebben gespeeld worden de troostprijzen uitgereikt. Indien meer deelnemers een gelijke tijd halen wordt er een loting gehouden.

2.2 Deelname

2.2.1
Deelname aan de actie vindt plaats via slimmerijbewijs.nl
2.2.2
Een deelnemer betreft een natuurlijke persoon met vaste woon- of verblijfsplaats in Nederland, die ouders is dan 18 jaar op het moment van deelname. Slimonderweg.nl is te allen tijde bevoegd om de deelnemer om zijn legitimatiebewijs te vragen waarbij het BSN en de pasfoto onzichtbaar zijn gemaakt. Deelnemers die jonger zijn dan 18 jaar, hebben voor deelname toestemming nodig van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers. Slimonderweg.nl is te allen tijde bevoegd de deelnemer om bewijs daarvan te vragen.
2.2.3 Van deelname aan de actie zijn uitgesloten:
1. Medewerkers van Slimonderweg.nl, haar partners en partijen die hebben bijgedragen aan productie van de website en/of het spel.
2. Eenieder die op enigerlei wijze direct en/of indirect bij de organisatie van de actie betrokken is.
2.2.4
De deelname aan de actie is gratis en zonder verdere verplichtingen behoudens de verplichtingen voortkomend uit deze actievoorwaarden.
2.2.5
Deelnemers kunnen uitsluitend via slimonderweg.nl of slimmerijbewijs.nl aan de actie deelnemen

2.3 Vaststelling van de winnaar

2.3.1
Bepaling van de winnaar van de hoofdprijs gaat aan de hand van het spel: de drie deelnemers die het spel het snelst correct hebben uitgespeeld (en dus de meeste tijd overhouden) winnen een van de drie hoofdprijzen. Onder de drie deelnemers die de minste tijd overhouden, maar het spel het meest hebben gespeeld worden de troostprijzen uitgereikt. Indien meer deelnemers een gelijke tijd halen wordt er een loting gehouden. Het ‘slimme rijbewijs’ kan door iedere deelnemer die het spel correct uitspeelt worden verworven.
2.3.2
Slimonderweg.nl zal de winnaars met een emailbericht benaderen. De overige deelnemers ontvangen geen bericht. Slimonderweg.nl zal de winnaars vragen om hun naam en adresgegevens aan Slimonderweg.nl te verstrekken. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van deze gegevens. Indien de contactgegevens onjuist blijken te zijn, zal de prijs voor de bewuste deelnemer vervallen.
2.3.3
De prijzen zullen persoonlijk aan de deelnemer worden overgedragen. Slimonderweg.nl streeft ernaar de prijzen binnen 4 weken na ontvangst van de contactgegevens van de winnaars te verzenden.
2.3.4
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Indien er een geschil ontstaat tussen een deelnemer en Slimonderweg.nl, zal Slimonderweg.nl trachten dit in goed overleg met de klager op te lossen.
2.3.5
De in artikel 2.1.3 prijzen zijn persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of voor prijzen met een gelijke of vergelijkbare waarde. Bij weigering of andere reden van niet aanvaarden van een prijs vervalt deze aan Slimonderweg.nl.

3. Privacy

3.1

Heart verzamelt in het kader van de actie persoonsgegevens van de deelnemers. Dit zijn de naam, het emailadres en eventueel een pasfoto van de deelnemer. Daarnaast verwerkt Heart de contactgegevens van de winnaars. Slimonderweg.nl verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemers om de deelname aan de actie te kunnen verwerken en verwerkt de contactgegevens van de winnaars om de prijzen toe te kunnen kennen. Heart zal op geen enkel andere wijze de gegevens van de deelnemer gebruiken of delen met derden, tenzij de deelnemer hier expliciet toestemming voor geeft op het moment dat deze daar om gevraagd wordt.

3.2
Door Facebook en andere sociale media worden in het kader van de actie ook persoonsgegevens van de deelnemers verzameld. Slimonderweg.nl heeft daar geen invloed op. De deelnemers kunnen in de privacyverklaringen van deze social mediakanalen lezen hoe zij met deze persoonsgegevens omgaan.

4. Aansprakelijkheid

4.1
Deelname geschiedt voor eigen rekening en risico van de deelnemer. Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste invoer en de verzending van gegevens. Slimonderweg.nl garandeert onder andere niet dat het internet en/of andere netwerken optimaal gebruik van toegang bieden, dat haar actiesite zonder fouten werkt en alle inschrijvingen juist en volledig worden ontvangen.
4.2
Slimonderweg.nl en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade welke op enigerlei wijze voortvloeit uit deze actie en/of uit de door haar beschikbaar gestelde prijzen. Slimonderweg.nl verleent geen garanties op de te verstrekken prijzen, noch op de correcte levering daarvan. Wijzigingen, type- en/of zetfouten zijn voorbehouden.
4.3
Slimonderweg.nl en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door storingen in welke vorm dan ook in onder meer doch niet uitsluitend de software, de computer, het internet, de gegevensdrager, waardoor de deelname niet, niet tijdig en/of gebrekkig, door Slimonderweg.nl is ontvangen.

5. Slotbepalingen

5.1 Voorbehoud

5.1.1
Slimonderweg.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande of nadere kennisgave:
1. (Aspirant) Deelnemers uit te sluiten van deelname aan de actie indien zij van mening is dat deze misbruik maken van de actie, niet conform deze actievoorwaarden handelen, frauduleus handelen en/of de actie onrechtmatig trachten te beïnvloeden.
2. Wijzigingen en verbeteringen op de actiesite aan te brengen of de toegang tot de actiesite te beperken en/of te beëindigen; en
3. Deze actievoorwaarden, overige voorwaarden en de prijzen te wijzigen of de actie voortijdig te beëindigen.

5.2 Vragen en klachten

5.2.1
Vragen en klachten met betrekking tot deze actie kunnen worden verzonden aan slimonderweg.nl

5.3 Toepasselijk recht en forumkeuze

5.3.1
Op deze actie en de actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.
Rotterdam, 17 mei 2019